Назад до Началната страница

Гаранционни условия

Гаранционни условия. Гаранционен срок: Закупените продукти са със законова и/или търговска гаранция, подробности за която мове да се открият в инструкцията на всеки продукт
Ако в гаранционния период продуктът покаже дефект поради некачествени материали или неправилна изработка, ремонтът е безплатен.
Не се приема гаранционна претенция, когато не са спазени указанията за монтаж и експлоатация, посочени в ръководството; има несъответствия между данните в гаранционната карта и самата стока; има повреди поради ремонт от неупълномощени лица или сервизна база; настъпилите повреди са следствие на външни фактори: прах, течности, излагане на неблагоприятни атмосферни условия и подлагане на сътресения или удар от изпускане; неправилна експлоатация и поддържане на апарата; при естествено износване на материалите.

Рекламации на апаратите за кръвно налягане SENDO се разглеждат от оторизирания сервиз на дистрибутора Сидая Фарма България ЕООД, посочен на гърба на гаранционната карта, намираща се във всеки от продуктите. Сервизът се намира на следния адрес: София, Люлин 6, бул. „Петър Дертлиев” 90.
Гаранцията е валидна и рекламацията се разглежда само при едновременно представяне на рекламирания продукт, правилно попълнена гаранционна карта и касов бон/фактура за покупка.
Обработка на рекламации: Сервизът на Сидая Фарма България ЕООД разполага с необходимата сервизна техника, информация, софтуер, обучен персонал и е упълномощен да разглежда гаранционни рекламации в срок до 30 дни при директно представяне на апарата за кръвно налягане в сервиза; до 30 дни, когато рекламацията се урежда чрез търговеца, продал продукта. В населено място без гаранционен сервиз рекламацията се урежда чрез търговеца. Той изпраща рекламирания продукт с попълнен гаранционен формуляр и прикрепен към него касов бон/фактура към гаранционния сервизи.

При неодобряването на гаранционната рекламация, клиентът получава обратно гаранционния формуляр с кратко писмено становище. При продукти с гаранционна карта, в нея се вписва всяко гаранционно оплакване.
Приложими разпоредби на Закона за защита на потребителите:
„Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия“.
(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

1.     стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;

2.     значимостта на несъответствието;

3.     възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Чл. 113. (1) (Нова – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.
(2) (Предишна ал. 1 – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.
(3) (Предишна ал. 2, изм. – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.
(4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.
(5) (Предишна ал. 4 – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.
Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

1.     разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;

2.     намаляване на цената.

(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
(3) (Нова – ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.
(4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.
Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.

(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.“
21.9. Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112 – 115, и независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112 – 115.

 

loading...